KİŞİSEL VERİLERİN KULLANILMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Değerli ziyaretçimiz, kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğine önem veriyoruz.

Şirketimiz MERKON OTOMASYON SAN. TİC. A.Ş. olarak,

gerek web sitemizi  kullanırken, gerek ilgili başvuru formlarını doldurarak, gerekse başka yollarla tarafımıza iletmiş  olduğunuz kişisel bilgilerinizin, T.C. Anayasası, ülkemizin taraf olduğu ilgili uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere  ilgili mevzuat çerçevesinde, güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz. Anılan  mevzuat ve bu mevzuatta belirtilen bir takım tanımlar hakkında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri  aydınlatmak istiyoruz.

Kanun Hakkında Genel Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup 7/Nisan/2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanıp bu tarihte yürürlüğe girmiştir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Yürürlük başlıklı 32. maddesine göre Bu Kanunun; 8 inci, 9 uncu, 11 inci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddeleri

yayımı (7 Nisan 2016 ) tarihinden 6 ay sonra 7 Ekim 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir.

Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi

Aşağıda detaylı kurumsal bilgileri yayınlanan ŞİRKET olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak kullanacağız.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Şekli

Kişisel verileriniz, Şirketlerimiz tarafından yürütülmekte olan faaliyetlere bağlı olarak değişkenlik göstermekle birlikte, mevzuat, sözleşme ve teknoloji gerekliliklerine uygun olarak Şirketlerimiz iş birimlerinin yürüttüğü operasyonlar ile mal ve hizmet alımları / satımları vb. faaliyetleri yerine getirebilmek için; internet sitemiz, şirket birimlerimiz ve birim çalışanlarımız, müşteri ziyaretlerinde toplanan formlar, hizmet, satın alma ve ticari faaliyetler ile ilgili olarak soru sorulması, bilgi talep edilmesi veya şikâyet bildiriminde bulunulması gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

 • Akdedilen/akdedilmesi düşünülen sözleşmelerin müzakeresi, kurulması ve ifa edilmesi,
 • Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi ve ilgili idari veya adli

makamlara bildirilmesi,

 • Mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
 • Şirket bünyesindeki birimlerde veya birimler arasında koordinasyon, iş birliği ve verimliliğin sağlanması ve geliştirilmesi,
 • Tüketici ihtiyaçlarını anlamak, isteklerine göre daha hızlı cevap verebilmek ve tüketicilerimizle olan iletişimimizi geliştirilerek daha iyi  hizmet  vermek,  tüketicilerimizi ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek, ürün ve hizmetlerimiz hakkında görüşlerinizi alabilmek, istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi ilgili kanun ve mevzuatların öngördüğü şekilde   yapabilmek,
 • Şirketlerin insan kaynakları politikaları çerçevesinde çalışan ihtiyacının temin edilmesi ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi ve iş başvurusunda bulunan adaylar ile iletişime geçilmesi,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve işyerlerimizin güvenliğinin sağlanması,
 • Toplantı, organizasyon, eğitim, konferans veya etkinliklerin düzenlenmesi,
 • Veri güvenliği kapsamında bilgi sistemleri güvenliğinin ve sürekliliğinin sağlanması,
 • Şirketlere ait veya Şirketler tarafından kullanılan internet sitesi ve diğer elektronik sistemlerinin ve fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması,
 • Müşteri ilişkilerinin yönetilmesi ve bu kapsamda iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve

geliştirilmesi, analiz, anket, raporlama çalışmalarının yapılması,

 • Sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Bülten, yayın, derginin paylaşılması,
 • İç kontrol, bağımsız denetim, inceleme ve raporlama süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirketler ve ortaklıklar hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmet süreçlerinin yürütülmesi ve sunulan/alınan hizmetler kapsamında müşteri/tedarikçi çalışanının ve hizmet veya tedarik konusu işlemlerde yer alan diğer kişilerin verilerinin işlenmesi,
 • Resmi kurum ve kuruluşların taleplerinin yerine getirilmesi ve Şirketimize iletilen

kararların uygulanması,

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Şirket tarafından yasal ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmet süreçlerinin yürütülmesi ve sunulan/alınan hizmetler kapsamında müşteri/tedarikçi çalışanının ve hizmet veya tedarik konusu işlemlerde yer alan diğer kişilerin verilerinin işlenmesi,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketlerin meşru menfaatlerinin korunması amaçları
 • Talep ve soruların cevaplanması,
 • Şirketler ve ortaklıklar hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

 

Kişisel verileriniz KVKK’ya uygun şekilde;

 1. Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,
 2. İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
 3. Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,
 4. Belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenecek,
 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza

edilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde; iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz ile Şirketlerimizin faaliyetleri doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içine veya yurt dışına aktarılabilecektir. Faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla (örneğin bilgi sistemleri yönetimi ve depolanması, veri analizi vb. konularda destek almak) kişisel verilerinizi, 3. kişi hizmet sağlayıcılarına açıklayabiliriz. Bu aktarımlarda paylaşılan kişisel verilerin verilecek hizmetle sınırlı olmasına özen gösterilir ve aktarılan kişisel verileriniz gerektiği şekilde korunması için tüm tedbirler alınır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Haklarınız Şirketlerimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

 1. a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı kişileri bilme,
 2. d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili başvurunuzu yazılı olarak veya Kişisel Verileri

Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvurunun; kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.